catering dietetyczny, catering, dieta pudełkowa, dieta wegańska, dieta wegetariańska, catering roślinny, dieta pudełkowa Warszawa, dieta pod drzwi Warszawa, dieta oczyszczająca Warszawa

Regulamin konkursowy „DZIOBIĘ Z KOKOSZKĄ! #tu_dziobię” organizowane przez Tu Kokoszka Dziobała

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „DZIOBIĘ Z KOKOSZKĄ! #tu_dziobię” jest ,Tu Kokoszka Dziobała” Marietta Kokoszka, ul. Wólczyńska 7 lok 103, 01-908 Warszawa. NIP: 118-179-57-41.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na profilu TuKokoszka_Dziobała w serwisie Instagram, pod adresem https://www.instagram.com/tukokoszka_dziobala (zwanej dalej “strona na Instagramie”), którego właścicielem jest Organizator na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu (zwanego dalej „Regulaminem”).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram.
 4. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 5. Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia i mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamieści konkursowe zdjęcie na swoim koncie na Instagramie na zasadach niniejszego Regulaminu.
 6. Przedmiotem Konkursu jest umieszczenie przez Uczestnika na swojej tablicy w serwisie Instagram, zdjęcia przedstawiającego siebie z paczką lub posiłkiem z cateringu Tu Kokoszka Dziobała oraz dodanie hasztagu #tu_dziobię i oznaczenie profilu Organizatora Konkursu @tukokoszka_dziobala.
 7. Naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.
 8. Uczestnik Konkursu w momencie umieszczenia na swoim profilu zdjęcia z oznaczeniem Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu, akceptuje jego warunki.
 9. Konkurs jest organizowany w dniach od 21.04.2021 od godz. 12:00 do 30.04.2021 do godz. 23:59. Edit: Przedłużamy konkurs do 10 maja 2021 r. godz. 23:59.
 10. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie https://tukokoszka.pl/regulamin-konkursowy-tu_dziobie-instagram/

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia i mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest obserwowanie profilu tukokoszka_dziobala na Instagramie.
 5. Konkurs trwa od 21.04.2021 r. od godz. 12:00 do 30.04.2021 r. do godz. 23:59. Edit: Przedłużamy konkurs do 10 maja 2021 r. godz. 23:59.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 13.05.2021r. o godz. 10:00 za pośrednictwem profilu na Instagramie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram.

Zadanie konkursowe

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest umieszczenie na swojej tablicy w serwisie Instagram zdjęcia przedstawiającego siebie z paczką lub posiłkiem z cateringu Tu Kokoszka Dziobała oraz dodanie hasztagu #tu_dziobię i oznaczenie profilu Organizatora Konkursu @tukokoszka_dziobala.
 2. Zgłoszenia konkursowe muszą być związane z tematyką Konkursu i spełniać wszystkie jego warunki.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
  a. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do treści i zdjęć zgłoszonych do Konkursu;
  b. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na publiczne udostępnianie konkursowej treści i zdjęć jak i wszystkich czynności związanych z publikacją konkursowych treści i zdjęć, które są konieczne do realizacji i promocji Konkursu.
 4. W trakcie trwania Konkursu jeden Uczestnik może umieścić tylko jedno zdjęcie konkursowe.
 5. W przypadku, gdy zdjęcie konkursowe ulegnie powtórzeniu, akceptowane będzie pierwsze zgłoszenie.
 6. Zgłoszenie konkursowe na Fanpage Organizatora w serwisie Instagram nie może powielać się ze zgłoszeniem konkursowym, pod postem konkursowym w ramach Konkursu trwającego w tym samym czasie, w serwisie Facebook na profilu Organizatora.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne (w składzie trzyosobowym) powołane przez Organizatora (Jury).

Zasady wyłonienia zwycięzców i przyznawania nagród

 1. Organizator za udział w konkursie gwarantuje rabat 10% dla każdego uczestnika. W tym celu prosimy się zgłosić mailowo (kontakt@tukokoszka.pl) z „printscreenem” dodanego zdjęcia.
 2. Maksymalnie 6 Uczestników Konkursu, spełniających postanowienia niniejszego Regulaminu, może otrzymać nagrody w postaci:
  1. miejsce pierwsze (nagroda główna): 5 dni wybranej diety i kaloryczności (od 1200 do 2500 kcal),
  2. 2x miejsca drugie: 2 osoby otrzymają po 3 dni wybranej diety i kaloryczności (od 1200 do 2500 kcal),
  3. 3x miejsce trzecie: 3 osoby otrzymają po 1 dniu wybranej diety i kaloryczności (od 1200 do 2500 kcal),
 3. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
 4. Nagrody zostaną przyznane za najciekawsze zdjęcie konkursowe zdaniem Jury.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone 13.05.2021r. o godz. 10:00 za pośrednictwem strony na Instagramie.
 6. Uczestnik konkursu jest zobowiązany przesłać do Organizatora w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji, niezbędne do wysłania nagród.
 7. Dane zawarte w punkcie 6. należy przesłać za pośrednictwem wiadomości prywatnej do Organizatora poprzez serwis Instagram.
 8. Niezachowanie terminu z punktu 6., podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodują niemożność otrzymania Nagrody oraz spełnienia przez Organizatora obowiązków Konkursowych, a także skutkują utratą prawa do niej. Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 9. Organizator ustala z Uczestnikiem termin realizacji nagrody. Nagrodę należy zrealizować w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników.
 10. Nagrody zostaną dostarczone, na podany przez Uczestników adres, na koszt Organizatora.
 11. Wartość nagród podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010, Nr 51, Poz. 307 z poźn. zm).
 12. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie na Instagramie.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 15. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać mailowo (kontakt@tukokoszka.pl) w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailowo na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą mailowo w terminie 30 dni.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez organizatora Konkursu zgodnie z Ustawą o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem RODO z dnia 27 kwietnia 2016, na zasadach „Kodeksu Przetwarzania Danych Osobowych przez „Tu Kokoszka Dziobała” Marietta Kokoszka, dostępnego na stronie tukokoszka.pl
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów realizacji Konkursu.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza firmą kurierską dostawczą oraz systemem obsługi zamówienia, którym zostaną przekazane dane osobowe Uczestnika w celu doręczenia mu nagrody.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie na Instagramie.

Zdrowe diety od Tu Kokoszki

Wybierz swoją dietę

Hashimotko

Hashimotko to dieta pudełkowa zaprojektowana z myślą o osobach z problemami tarczycy. To opcja wegańska, bez glutenu, soi oraz cukru. Dodatkowo w diecie wykluczamy warzywa psiankowe, ryż oraz kładziemy nacisk na dobre węglowodany. 

Rozdzielna

W diecie rozdzielnej zakłada się niełączenie ze sobą produktów pochodzących z różnych grup (neutralna, białkowa, węglowodanowa), ze względu na różny czas trawienia. Polecana podczas redukcji zbędnych kilogramów, pomaga szybko schudnąć. Catering wegański, bezglutenowy, bez soi i bez cukru.

Sportowa "Ruszam tyłek"

Odpowiednio zbilansowana dieta wegańska z dodatkową ilością białka, dla tych, którzy potrzebują go więcej. Smaczne i bogate w produkty o wysokiej zawartości białka posiłki, ponadto przygotowywane bez glutenu, soi, cukru oraz sztucznych dodatków. 

Poza dietami, znajdziesz u nas świetne oliwki i inne smaczne produkty - oferta wciąż się rozrasta!

Tylko sprawdzone, zdrowe produkty. Wszystkie bez oprysków chemicznych, bez stymulatorów wzrostu, bez modyfikacji genetycznej, bez glutenu. Dodaj je jako dodatek do swojego zamówienia!