REGULAMIN

Serwisu tukokoszka.pl

1. DANE PODSTAWOWE SERWISU INTERNETOWEGO TuKokoszka.pl

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego TuKokoszka.pl jest ,,Tu Kokoszka Dziobała” Marietta Kokoszka, ul. Wólczyńska 7 lok 103, 01-908 Warszawa. NIP: 118-179-57-41 adres poczty elektronicznej: kontakt@tukokoszka.pl, (dalej jako: „TuKokoszka.pl” lub „Sprzedawca”).

2. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA, BOK – całość infrastruktury służącej Sprzedawcy do porozumiewania się z Klientem poprzez: kontakt telefoniczny; kontakt za pomocą poczty elektronicznej; kontakt za pomocą mediów społecznościowych, kontakt za pomocą formularza kontaktowego z Klientem lub potencjalnym Klientem zostawiającym na stronie Serwisu swój nr telefonu.
CENNIK – cennik Usług dostępny na stronie Serwisu Internetowego: http://tukokoszka.pl/cennik
DZIEŃ ROBOCZY – za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia. Wysłanie formularza zamówienia nie jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji.
KLIENT, UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; korzystająca albo zamierzająca korzystać z usług lub zakupić produkty TuKokoszka.pl.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – potwierdzenie zawarcia umowy na dostawę Produktów, które zawiera podsumowanie szczegółów dostawy Diety, zawierające takie dane, jak: rodzaj Diety, ilość, całkowita cena do zapłaty, dokładny adres dostawy, przewidywany harmonogram realizacji dostaw, dane do płatności za zamówienie.
PRODUKT, DIETA – produkt sprzedawany Klientom przez TuKokoszka.pl, stanowiący zestaw gotowych posiłków o ustalonej wartości kalorycznej, składający się z 5 posiłków lub 4 posiłków, w zależności od wybranego wariantu, dowożony jeden raz dziennie z wyłączeniem weekendów, gdzie dostawa odbywa się na dwa dni w sobotę (dostawa paczek na sobotę i niedzielę, odbywa się w sobotę) oferowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i na podstawie umowy zawartej pomiędzy TuKokoszka.pl a Klientem.
REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług TuKokoszka.pl.
SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tukokoszka.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jego część oraz pozostałą infrastrukturą umożliwiającą przyjmowanie i realizację zamówień na produkty lub usługi TuKokoszka.pl.
STREFA BEZPŁATNYCH DOSTAW – obszar realizacji Usługi dostępny na stronie Serwisu Internetowego http://tukokoszka.pl/zamowienie/#/, w obrębie którego dostawa odbywa się bez dodatkowej dopłaty za przekroczenie Strefy Bezpłatnych Dostaw. Ostateczna weryfikacja możliwości dostawy pod adres wskazany przez Klienta dokonywana jest przez Sprzedawcę w momencie przyjmowania zamówienia do realizacji. W sytuacji niemożności realizacji dostawy pod wskazany adres, Klient jest o tym informowany.
UMOWA – umowa o świadczeniu Usług lub Umowa o sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana między Klientem, a TuKokoszka.pl z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
USŁUGI TUKOKOSZKA.PL – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego TuKokoszka.pl
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).
TUKOKOSZKA.PL, SPRZEDAWCA – firma TuKokoszka.pl jest ,,Tu Kokoszka Dziobała” Marietta Kokoszka, ul. Wólczyńska 7 lok 103, 0-908 Warszawa. NIP: 118-179-57-41 adres poczty elektronicznej: kontakt@tukokoszka.pl
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, składane za pomocą jednego z poniższych sposobów: formularza zamówienia, kontaktu telefonicznego, wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU TUKOKOSZKA.PL

1. Klient obowiązany jest do korzystania z usług TuKokoszka.pl w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, innych Klientów oraz osób trzecich.
2. Klient korzystający z Usług lub Produktów TuKokoszka.pl zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Aby skorzystać z Serwisu Internetowego TuKokoszka.pl, Użytkownik musi spełnić łącznie następujące warunki: posiadać dostęp do Internetu, posiadać aktywne konto poczty elektronicznej, posiadać przeglądarkę internetową, akceptującą pliki Cookie, obsługującą skrypty Java Script oraz akceptującą okienka wyskakujące typu „pop-up”.
4. Regulamin określa warunki i zasady: świadczenia Usług TuKokoszka.pl na rzecz Klienta, Sprzedaży Produktów TuKokoszka.pl, realizacji płatności za Produkty TuKokoszka.pl.
5. Niniejszy regulamin należy rozumieć jako wiążący wzorzec umowy w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 384 pkt. 2 i 4 Kodeksu Cywilnego.
6. Klient jest zobowiązany podać TuKokoszka.pl prawdziwe i poprawne dane niezbędne do realizacji usług lub sprzedaży Produktów TuKokoszka.pl.
7. W sytuacji jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Klient powinien skonsultować z lekarzem możliwość skorzystania z Produktów TuKokoszka.pl przed złożeniem zamówienia w TuKokoszka.pl.pl.
8. Diety skomponowane przez dietetyków TuKokoszka Dziobała mają charakter zdrowotny, jednak nie zastępują leczenia i wymagają konsultacji z lekarzem prowadzącym. Z uwagi na różne sposoby (metody) leczenia chorób metabolicznych, składniki użyte w potrawach, które zawierają zestawy dietetyczne mogą być odpowiednie dla jednej grupy a nie odpowiednie dla drugiej grupy za co nie ponosimy odpowiedzialności.

4. USŁUGI I PRODUKTY TUKOKOSZKA.PL DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Usługi TuKokoszka.pl są świadczone drogą elektroniczną za pomocą Serwisu Internetowego. W ich skład wchodzą: możliwość składania zamówień za pomocą formularza zamówienia, możliwość pozostawienia swojego numeru telefonu z prośbą o kontakt zwrotny. Usługi te są świadczone nieodpłatnie.
2. Umowa o świadczenie usługi o której mowa w pkt. 1 zawierana jest z Klientem na czas określony rozpoczynający się w momencie przystąpienia Klienta do wypełnienia formularza zamówienia, a ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania wypełnionego formularza zamówienia do TuKokoszka.pl lub z chwilą odstąpienia od jego wypełniania.
3. Produkty Tukokoszka.pl sprzedawane są w postaci zestawów o różnych wartościach kalorycznych (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal i 3000 kcal) oraz (600 kcal – post), składających się z 5 lub 4 gotowych posiłków oraz ewentualnie w oparciu o dodatkowe cechy, które spełniają ww. zestawy. Szczegółowa oferta dostępnych produktów oraz ich cechy znajdują się w zakładce Oferta w serwisie TuKokoszka.pl.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększania i modyfikacji oferty dostępnych produktów, co nie powoduje zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Ceny Produktów podane na stronie Serwisu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są to ceny jednostkowe, czyli cena za jeden zestaw diety tj. zestaw diety na jeden dzień dla jednego Klienta. Cena zawiera koszty dostawy – w przypadku miejscowości znajdującej się w Strefie Bezpłatnych Dostaw. Koszty dostaw spoza Strefy Bezpłatnych Dostaw są widoczne w formularzu zamówienia. W przypadku miejscowości nie umieszczonej w formularzu, zalecany jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
6. W przypadku zakupu Vouchera Prezentowego, Klient wybiera wartość Vouchera. Po opłaceniu należności w wysokości wybranej kwoty, Voucher dostarczany jest w formie elektronicznej na adres email lub w formie kuponu prezentowego na adres pocztowy wskazany przez Klienta.

5. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

1. W celu zakupu Produktów lub zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez TuKokoszka.pl na rzecz Klienta, Klient powinien: zapoznać się z treścią Regulaminu i go zaakceptować, złożyć zamówienie, po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i przyjęcia go przez Sprzedawcę do realizacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Klient jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu od chwili złożenia zamówienia.
3. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta:
• za pomocą formularza zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres: kontakt@tukokoszka.pl lub na pozostałe adresy wskazane na stronie Serwisu internetowego w zakładce „Kontakt”, 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę;
• telefonicznie na numery kontaktowe, w dniach i godzinach otwarcia Biura Obsługi Klienta, określonych w zakładce Kontakt w Serwisie Internetowym.
4. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera i wskazuje Produkt spośród oferowanych przez Sprzedawcę, okres czasu, przez który produkt będzie dostarczany, terminy dostawy, adres dostawy, imię i nazwisko klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
5. W przypadku, gdy przekazane w zamówieniu dane są niekompletne, niezgodne z prawdą lub w jakikolwiek inny sposób niejasne – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do momentu uzupełnienia lub wyjaśnienia danych.
6. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przesyła Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie Potwierdzenie Zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy.
7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do treści zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w określonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia. Po wyżej wymienionym terminie istnieje możliwość dokonania zmian w zamówieniu w zakresie i terminie określonym w pkt. 7.11.
8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez:
• udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz
• przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej w postaci wiadomości „Potwierdzenie zamówienia”.
9. Klient jest uprawniony zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu ze Sprzedawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji, pod warunkiem, że uczyni to przed zawarciem umowy i rozpoczęciem realizacji zamówienia.
10. W przypadku, gdy Klient ma uwagi lub zastrzeżenia do treści postanowień Regulaminu i chciałby je określić w inny sposób powinien wstrzymać się ze złożeniem zamówienia i skierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@tukokoszka.pl propozycję modyfikacji określonych postanowień regulaminu. Nie dotyczy to jednak przedmiotu działalności Sprzedawcy oraz ceny za Produkty. Sprzedawca po przeanalizowaniu propozycji Klienta, skontaktuje się z nim z informacją o możliwości wprowadzenia zmian lub braku takiej możliwości.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania przez klienta nieprawidłowych danych, braku możliwości ustalenia poprawnego adresu dostawy lub terminów dostawy, zgłoszenia przez Klienta okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia (np. brak możliwości dojazdu pod adres dostawy, zgłoszenie okoliczności stanowiących przeciwwskazanie do korzystania z Produktów TuKokoszka.pl itd.), braku płatności za zamówienie, naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:
a) przelew online (Tpay) – W przypadku korzystania przez Klienta z płatności za pomocą systemu Tpay, dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres e-mail) zostaną przekazane spółce Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, w celu obsługi procesu płatności niezbędnego do realizacji Zamówienia;
b) tradycyjny przelew bankowy – na wskazany w Potwierdzeniu zamówienia numer rachunku bankowego Sprzedawcy – 77 1140 2004 0000 3902 7728 8071;
c) Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny łącznej stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej za jeden Produkt (jeden dzień zamówienia dla jednej osoby) określonej w zakładce Oferta w serwisie TuKokoszka.pl dla wybranego produktu pomnożonej przez ilość zamawianych produktów (ilość dni zamówienia dla jednej osoby), z uwzględnieniem długości całkowitej zamówienia (tydzień, miesiąc, kwartał). Klient zobowiązuje się do odbioru Produktów TuKokoszka.pl.
d) Minimalna długość pierwszego zamówienia obejmuje 1 dzień diety.
e) Sprzedawca udostępnia Klientowi dwa cenniki uzależnione od całkowitej długości złożonego zamówienia (ilości produktów dla jednego klienta) oraz z zastrzeżeniem dokonania całkowitej płatności za to zamówienie w formie przedpłaty:
– cena za jeden dzień – jest ceną jednostkową za jeden Produkt dla zamówień obejmujących dostawę Produktów przeznaczonych dla jednego Klienta na okres obejmujący przynajmniej 1 dzień roboczy, przy założeniu dostawy jednego produktu na każdy dzień roboczy trwania zamówienia;
– cena czternastodniowa – jest ceną jednostkową za jeden Produkt dla zamówień obejmujących dostawę Produktów przeznaczonych dla jednego Klienta na okres obejmujący od 14 dni, przy założeniu dostawy jednego produktu na każdy dzień trwania zamówienia;
– akcje promocyjne ogłaszane przez Sprzedawcę zmieniają cenę podstawową o podany w akcji promocyjnej rabat. Rabaty zwykle się nie łączą, chyba, że Sprzedawca ogłosi inaczej.
2. Sprzedawca powinien otrzymać należną płatność za produkty najpóźniej 24 godziny przed pierwszym dniem dostawy produktu w ramach zawartej umowy, z tym, że z uwagi na ciągłość realizacji zamówień oraz wygodę Klientów, dopuszcza się rozpoczęcie realizacji zamówienia bez potwierdzenia dokonania płatności.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wstrzymania lub anulowania w całości zamówienia, jeżeli nie posiada potwierdzenia dokonania płatności za złożone Zamówienie do godziny 8:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę pierwszego Produktu z Zamówienia, jak również w dowolnym momencie trwania zamówienia, w sytuacji, w której mimo braku potwierdzenia płatności Sprzedawca rozpoczął jego realizację.
4. Brak płatności za przyjęte i potwierdzone przez Sprzedawcę zamówienie w w/w terminach, nie oznacza wyrażenia woli rezygnacji Klienta z zamówienia oraz przyjęcia jej przez Sprzedawcę.
5. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za produkty.

7. REALIZACJA USŁUGI CATERINGU DIETETYCZNEGO

1. Dostawa produktów TuKokoszka.pl dostępna jest na obszarze wskazanym w zakładce „Strefa Dostaw” w Serwisie Internetowym.
2. W przypadku, gdy istnieje techniczna możliwość zrealizowania dostawy pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się poza strefą bezpłatnych dostaw, Sprzedawca poinformuje Klienta o dodatkowej opłacie za taką dostawę.
3. Zamówienie złożone przez Klienta oraz przyjęte i potwierdzone przez Sprzedawcę do godziny 08:00 w dniach od poniedziałku do soboty jest realizowane od kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia zamówienia. Zamówienia złożone oraz przyjęte i potwierdzone przez Sprzedawcę po godzinie 08:00 w dniach od poniedziałku do soboty oraz w niedzielę jest realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania klientowi możliwości wcześniejszego rozpoczęcia realizacji zamówienia (tj. dostawy produktów), jeżeli będzie miał taką możliwość techniczną.
5. W przypadku okresów okołoświątecznych terminy określone w pkt. 7.3 mogą ulec zmianie.
6. Dostawy produktów odbywają się od poniedziałku do soboty. W soboty dostarczane są produkty na sobotę i niedzielę. Klient ma możliwość zamówienia diety na sobotę lub niedzielę, jednakże dostawa zostanie zrealizowana w sobotę.
7. Klient ma prawo złożyć zamówienie obejmujące dowolnie wybrane terminy, z uwzględnieniem pkt. 7.3.
8. Dostawa jest realizowana w godzinach porannych (1:00-07:00) w Dni Robocze oraz w soboty. Klient ma prawo podać preferowane ramy czasowe dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw również poza wskazanymi przez Klienta preferowanymi ramami czasowymi.
9. W przypadku nieodebrania Produktu z winy klienta (np. brak klienta lub osoby upoważnionej do odbioru produktu w ustalonym miejscu dostawy, błędnie podany adres dostawy) – produkt uważa się za skutecznie dostarczony, a Klient nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu należności oraz składania roszczeń za nieodebrany produkt.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży produktu, który uprzednio został dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy. Sprzedawca dokumentuje pozostawienie produktu poprzez wykonanie zdjęcia.
11. W przypadku niedostarczenia produktu z winy TuKokoszka.pl, Sprzedawca zobowiązuje się: dostarczyć produkt pod inny wskazany przez klienta adres (jeżeli leży to w możliwościach technicznych TuKokoszka.pl) lub zrealizować ten produkt w innym uzgodnionym z klientem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.
12. W przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy produkty dostarczane są w godzinach porannych w dniu poprzedzającym taki dzień – chyba, że Sprzedawca ogłosi inaczej.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji harmonogramu dostaw produktów. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta drogą elektroniczną (lub telefoniczną) w terminie umożliwiającym dokonanie ewentualnej modyfikacji harmonogramu Dostaw w Zamówieniu.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji zamówienia w okresie świątecznym. Sprzedawca o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.
15. Sprzedawca zastrzega, że w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówienia będzie niemożliwa w określonym przez Klienta terminie, ustali z Klientem nowy termin realizacji zamówienia.
16. Sprzedawca zastrzega, że w sytuacji klęsk żywiołowych, epidemii, pandemii, utrudniających realizację zamówienia, zamówienie Klienta zostaje „zamrożone” i będzie realizowane w najbliższym możliwym terminie (po uzgodnieniu z Klientem), a anulowanie zamówienia i zwrot środków będą niemożliwe.
17. Po zawarciu umowy (czyli przed i w trakcie realizacji zamówienia) istnieje możliwość:
a) zmiany rodzaju Diety,
b) zmiany harmonogramu dostaw,
c) zawieszenia dostaw pod warunkiem, że Klient skutecznie poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę, nie później niż do godziny 10.00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę Diety, której zmiana dotyczy, a w przypadku modyfikacji diety dostarczanej w poniedziałek, do godziny 10:00 w sobotę.
d) zmiany adresu dostawy Diety, pod warunkiem skutecznego poinformowania Sprzedawcy najpóźniej do godziny 13:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień, którego dotyczy zmiana, a w przypadku modyfikacji adresu dostawy odbywającej się w poniedziałek – najpóźniej do soboty do godziny 11:30.
e) Zmiany zgłoszone po wyżej wymienionych terminach nie zostaną zrealizowane z braku możliwości technicznych.
18. W wyjątkowych sytuacjach Klient ma możliwość zrezygnować z części dostaw lub anulować zamówienie – jednak każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. W przypadku uznania rezygnacji z części dostaw lub anulowania całego zamówienia w trakcie jego trwania, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu środków za niewykorzystane dni Diety z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15% od pozostałej kwoty (niewykorzystanego) zamówienia na pokrycie kosztów związanych z obsługą zamówienia.
19. Klient ma możliwość zawieszenia (wstrzymania) realizacji dostaw diety do godziny 10:00 dnia poprzedzającego dostawę. Klient może zrealizować wstrzymane zamówienie w dowolnym – ale skonsultowanym ze Sprzedawcą – terminie w danym roku kalendarzowym. Zamówienie niezrealizowane w konkretnym roku kalendarzowym przepada, a Klient nie ma możliwości domagać się zwrotu środków.
20. W przypadku dokonania zmiany, która wpływa na wartość zamówienia (np.: zmiana adresu dostawy na adres znajdujący się poza strefą bezpłatnych dostaw, zmiana rodzaju diety na dietę której cena jest wyższa, rezygnacja z diety w trakcie jej trwania powodująca utratę uprawnień do uzyskania zniżki/rabatu), klient jest zobligowany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
21. W przypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – Klient ma możliwość wyboru: możliwość zwrotu powstałej nadpłaty lub możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – niezbędne jest oświadczenie klienta z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego właściwym do dokonania zwrotu. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznie.
22. Zwrot nadpłaty nie dotyczy sytuacji, w której powstała ona na skutek przystąpienia Klienta do promocji. W takiej sytuacji Klient może wykorzystać nadpłatę tylko w ramach kolejnego zamówienia.

8. REKLAMACJE

1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, gdy:
a) dostarczony przez TuKokoszka Dziobała Produkt nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem,
b) dostawa nie została zrealizowana w sposób określony w zamówieniu z winy Sprzedawcy,
c) produkt został dostarczony uszkodzony, np. uszkodzone opakowanie.
2. Sprzedawca zastrzega, że smak potraw nie podlega reklamacji, gdyż jest kwestią indywidualną. W przypadku niezadowolenia z walorów smakowych diety, Klient ma możliwość zrezygnowania z dalszych dostaw wg zasad określonych w punkcie 7.18.
3. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątek stanowi reklamacja dotycząca niezrealizowania dostawy. W przypadku niezrealizowania dostawy reklamację należy złożyć do godziny 12:00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana.
4. Reklamacja może zostać złożona:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tukokoszka.pl
b) pisemnie na adres: ul. Wólczyńska 7 lok 103, 01-908 Warszawa.
5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres dostawy, adres poczty elektronicznej używany do kontaktu z TuKokoszka.pl, opis zdarzenia reklamacyjnego. Reklamacja powinna także zawierać zdjęcie torby w której dostarczono zestaw oraz zdjęcie reklamowanego produktu, nie załączenie do reklamacji zdjęć jest podstawa do nie uznania reklamacji.
6. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
8. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w 8.1, reklamacja pozostanie bez rozpatrzenia.
9. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta.
10. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji „Tu Kokoszka Dziobała” poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia ustalonego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia drogą mailową.

9. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość ze Sprzedawcą jest poczta elektroniczna (email: kontakt@tukokoszka.pl lub tukokoszka@gmail.com), kontakt telefoniczny na numery kontaktowe wskazane w Serwisie Internetowym oraz poczta tradycyjna (ul. Wólczyńska 7 lok 103, 01-908 Warszawa), za pośrednictwem których można wymieniać informacje dotyczące korzystania z Produktów TuKokoszka.pl oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę.

10. POZASĄDOWNE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.
2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość:
a) skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, które dostępne są: w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
b) skorzystania z systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
c) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
d) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

11. UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Sprzedawcy oraz dla Klienta.
2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do godziny 10:00 dnia poprzedzającego pierwszy dzień dostawy Produktu w ramach przyjętego Zamówienia, którego odstąpienie ma dotyczyć.
3. Umowne odstąpienie od umowy Klient może złożyć telefonicznie na numery kontaktowe wskazane w Serwisie Internetowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tukokoszka.pl lub pisemnie na adres: ul. Wólczyńska 7 lok 103, 01-908 Warszawa.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi środki z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 5% wartości zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez Klienta numer konta.
5. Umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.

12. USTAWOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Zgodnie z art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

13. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ramach Serwisu Internetowego należą do TuKokoszka.pl i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów obowiązującego prawa.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez TuKokoszka.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności.
3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie Usług lub sprzedaż Produktów.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Poznaj nasze diety wegańskie

Wybierz swoją dietę

Hashimotko to dieta zaprojektowana z myślą o osobach z problemami tarczycy. To catering dietetyczny w wersji wegańskiej, bez glutenu, soi oraz cukru. Ponadto w diecie wykluczamy warzywa psiankowate, biały ryż oraz kładziemy nacisk na dobre węglowodany. W efekcie powstaje dieta, która nie dość, że pysznie smakuje, to jeszcze troszczy się o Twoje zdrowie. W diecie do minimum eliminujemy produkty o wysokim indeksie prozapalnym, ponieważ zależy nam na wyciszaniu przewlekłych stanów zapalnych w organizmie.

W diecie rozdzielnej zakłada się niełączenie ze sobą produktów pochodzących z różnych grup (neutralna, białkowa, węglowodanowa), ze względu na różny czasu trawienia. Polecana, jeśli chcesz szybko schudnąć, jednocześnie dbając o zdrowie. Catering wegański, bezglutenowy, bez soi i bez cukru, ponieważ zależało nam na stworzeniu wariantu rozdzielnej diety specjalnie dla wegan.